Contact

Stichting 10%
Reeweg Oost 94
3312CS Dordrecht
Bank: NL 22 ABNA 0565 9813 90
Stuur een mail Aanvraag kleine noden

Anbi-informatie Stichting 10 Procent

Anbi-informatie Stichting 10 Procent Ten behoeve van de Belastingdienst nemen wij de volgende informatie op.

1. Naam: Stichting 10 Procent
2. Het RSIN of fiscaal nummer: 810276069
3. Onze contact gegevens.
Stichting 10 Procent kiest ervoor haar werk te doen vanuit de anonimiteit.
De stichting is bereikbaar via: Reeweg Oost 94, 3312CS te Dordrecht
4. Het bestuur bestaat uit de volgende functies en personen:
Voorzitter: Dhr. D. Louwers
Secretaris: Dhr. R. Jansen op de Haar
Penningmeester: Mevr. J. Meuldijk
Bank:NL 22 ABNA 0565 9813 90 t.n.v. Stichting 10 procent
5. Beleidsplan 2014 – 2019 Ons beleid is er op gericht de volgende doelstelling te realiseren in de komende 5 jaar: het verlenen van een financiële of materiële bijdragen (direct of indirect) aan mensen die ernstig in nood zitten, waardoor zij geen menswaardig bestaan kunnen leiden. Het kan hierbij gaan om mensen die onvoldoende in hun elementaire basisbehoeften kunnen voorzien of om mensen die zich niet kunnen ontplooien overeenkomstig hun talenten.
6. Beloningsbeleid De activiteiten worden onbezoldigd uitgevoerd door de bestuursleden. Er worden geen salariskosten of andere fees betaald.
7. De doelstelling De stichting heeft als doelstelling de aangeslotenen in staat te stellen om indien dit voor de betreffende aangeslotene verantwoord is 10 procent van zijn of haar netto inkomen te doneren ten behoeve van diegenen in onze wereld die niet in staat gesteld zijn een menswaardig bestaan te leiden.
8. Uitgeoefende activiteiten in 2013: • Een budget voor ‘Kleine Noden’ is in het leven geroepen. Vanuit dit fonds worden kleine bedragen vergoed voor basale zaken die in het leven van mensen, hier in Nederland, soms ontbreken. Het kan gaan om een wasmachine, een bril, een RET-abonnement, enz. • Een aantal kinderen in Tanzania is in de gelegenheid gesteld naar school te gaan. • Er zijn kerstpakketten verstrekt aan een groep ouderen en gehandicapten in Litouwen. • Er is een bibliotheek annex studieruimte ingericht voor vrouwelijke sexworkers in Kampala. • Er is geld verstrekt voor het opknappen van een weeshuis in Oekraïne. • Er is een bijdrage gegeven voor de aanschaf van een busje voor het vervoer van ouderen in Litouwen. • Er is een huisje gebouwd in Nicaragua, in een huisvestingsproject voor arme gezinnen. • Er zijn kerstpakketten gemaakt en verstrekt aan Nederlandse mensen, die in financiële moeilijkheden zitten. • Er zijn 5 biogas-installaties in Nepal gesponsord. • Er is een bijdrage gegeven voor een medische behandeling van iemand uit Bulgarije.
9. Financiële verantwoording:
Jaarverslag 2017